Dienstvoorwaarden

Deze Dienstvoorwaarden regelen de door Jobrapido aan haar Gebruikers aangeboden Dienst. Door het gebruik van de Dienst aanvaardt de Gebruiker deze Dienstvoorwaarden en het privacybeleid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens dat geraadpleegd kan worden door op de volgende link te klikken: be.jobrapido.com/info/privacy-policy.

1. Contactpersonen

Voor alle informatie over de Dienst kunt u contact opnemen met:
Jobrapido Srl
Via Paleocapa, 7 – 20121 Milan (MI) – Italië
Fiscaal nummer en btw-nummer: IT11876271005
Onderneming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Milaan
Maatschappelijk kapitaal: € 5.000.000 (I.V.)

2. Wat is Jobrapido?

Zoeken naar een baan

De vacatures die gepubliceerd worden op Jobrapido zijn afkomstig van andere websites en worden automatisch doorgestuurd, of werden rechtstreeks door de opdrachtgever ingevoerd op Jobrapido. Voor vacatures afkomstig van andere websites zal Jobrapido een korte geïndexeerde samenvatting publiceren en de overeenkomstige link vermelden voor raadpleging van de volledige jobaanbieding, gepubliceerd op de specifieke website. De Gebruiker die de vacature wenst te bekijken, verlaat Jobrapido door op de overeenkomstige link te klikken en komt terecht in de website van derden. Jobrapido draagt geen enkele verantwoordelijkheid over de inhoud van deze sites.

Job Alert en Vacatures via e-mail

De gebruiker kan zich registreren voor de Job Alert-dienst, door zijn e-mailadres in te vullen, en zal vervolgens per e-mail berichten ontvangen over nieuwe jobaanbiedingen die overeenstemmen met de zoekparameters ingesteld tijdens de registratiefase of op een later tijdstip. De Job Alert-dienst brengt u niet enkel op de hoogte van nieuwe vacatures, maar zendt u rechtstreeks de jobaanbiedingen die overeenstemmen met de ingestelde zoekparameters.

De Gebruiker kan op elk ogenblik zijn zoekparameters wijzigen op de website of de uitschakeling van deze dienst aanvragen. Indien de account voor een langdurig tijdsinterval niet wordt gebruikt kan hij conform de bedrijfsprocedures worden uitgeschakeld. De Gebruiker kan zich dan op elk ogenblik terug registreren.
Uploaden van een Curriculum Vitae.
Jobrapido stelt de Gebruiker in staat om - na registratie - zijn Curriculum Vitae te uploaden in de Jobrapido-systemen. Dit laat niet enkel een snelle opvraging en updating van de CV toe, maar maakt hem toegankelijk - mits toestemming van de Gebruiker - voor derden, met als doelstelling vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met elkaar te matchen. Deze functie is nog niet werkzaam. De betreffende activiteiten hebben enkel betrekking tot de selectie van personeel en kunnen bijgevolg enkel verricht worden door Selectie- en Uitzendbureaus. Jobrapido stelt de rechten van de Gebruikers steeds voorop en zal de beschreven functie enkel ten uitvoer brengen nadat het autorisatieproces ingediend bij de bevoegde autoriteit werd voltooid.

In sommige gevallen is het mogelijk dat derden - klanten van Jobrapido (bijvoorbeeld selectiebureaus, head hunters enz.) - niet enkel geïnteresseerd zijn in de consultatie van de CV van de Gebruiker, maar hem tevens de toestemming geven zich via een exclusief kanaal te registreren op een ander platform en/of gebruik te maken van diensten van derden. Dit versterkt de zoekfunctie naar banen en de mogelijkheden van Jobrapido. Om deze reden zal op het ogenblik van registratie expliciet aan de Gebruiker worden gevraagd om specifiek toestemming te verlenen voor de registratie bij derden, die hoe dan ook verplicht zijn de Gebruiker tijdig in te lichten over de aangeboden diensten en bijbehorende condities. De Gebruiker kan deze optie voor registratie bevestigen of intrekken. De verlening van toestemming bij Jobrapido voor deze dienst is vrij en facultatief. De al dan niet verlening van toestemming zal geen invloed hebben op de overige dienstverlening van Jobrapido, daar dit enkel betrekking heeft op de activering van de optie voor registratie op de websites en platforms van derden.

Geregistreerde Gebruikers worden per e-mail geïnformeerd over de activering van de dienst Uploaden Curriculum Vitae en andere diensten die Jobrapido kan verzorgen.

3. Beperkingen van de aansprakelijkheid

De vacatures die afkomstig zijn uit de activiteiten met betrekking tot scannen en koppelen aan een index door andere websites worden niet onderworpen aan enige vorm van voorafgaande controle. Voor de activiteiten met betrekking tot Job Alert en via e-mail versturen van de gezochte functies, voert Jobrapido geen adviesactiviteiten met het doel van personeelsselectie door ondernemingen uit, en beperkt haar activiteiten tot het verzamelen en uitgebreider beschikbaar maken aan Gebruikers van de door Adverteerders gepubliceerde Vacatures, door Gebruikers te informeren over nieuwe Vacatures met betrekking tot de door hen gekozen functiecategorieën.

De enige verantwoordelijke voor de inhoud van de vacatures is daarom de Adverteerder. Jobrapido is niet betrokken bij de onderhandelingen tussen Adverteerders en Gebruikers en heeft geen enkele controle op de kwaliteit, veiligheid en rechtmatigheid van de vacatures, noch op het waarheidsgehalte van de door de Gebruikers naar de Adverteerders verzonden informatie

De Gebruiker vrijwaart en ontheft Jobrapido van elke aansprakelijkheid, binnen de door de wet bepaalde grenzen, in verband met eventuele schade of vorderingen, van de Gebruiker of van derden, die voortvloeien uit Vacatures die op de Website gepubliceerd worden of via e-mail naar de Gebruiker gestuurd worden.

Jobrapido is niet verantwoordelijk voor het slecht functioneren van de Dienst als gevolg van websites van derden waarop de prestaties van deze dienst afhankelijk worden gesteld.

In specifieke gevallen, bijvoorbeeld wanneer het C.V. ter beschikking van derden gesteld wordt, wil Jobrapido de match tussen de sollicitaties en vacatures vergemakkelijken door te zorgen voor direct contact tussen de potentiële werknemers en de ondernemingen. Met betrekking tot deze activiteiten zal Jobrapido fungeren als uitzendbureau in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen, na afloop van de vergunningsprocedure die door de bevoegde autoriteiten uitgevoerd wordt.

Bij het registreren voor de Job Alert-dienst door het verstrekken van zijn e-mailadres, is de Gebruiker verantwoordelijk voor de beveiliging van de authenticatie, die bepaald wordt door de Cookie van Jobrapido. Voormelde Cookie blijft actief en herkent automatisch de browser van de Gebruiker totdat er op het pictogram voor uitloggen geklikt word die automatische identificatie op het volgende bezoek voorkomt.

4. Auteursrecht

Het "Jobrapido"-handelsmerk, alle merken, zowel beeldmerken als andere merken, en alle merktekens, handelsnamen, dienstenmerken, geregistreerde handelsmerken, illustraties, afbeeldingen en logo's die op de Website verschijnen zijn en blijven het exclusieve eigendom van Jobrapido en haar licentiehouders, en worden beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake handelsmerken en relevante internationale verdragen.

De afbeeldingen, teksten en onderscheidende kenmerken (zoals merken, domeinnamen, enz.) van derden die op de Website verschijnen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren en worden uitsluitend gebruikt om het eigendomsrecht van de Vacatures weer te geven.

5. Jurisdictie

Deze overeenkomst, behalve voor de uitzonderingen die door de toepasselijke bepalingen inzake consumentenbescherming verschaft worden, is onderworpen aan Italiaans recht en de uitsluitende rechtsbevoegdheid van de Rechtbank van Milaan.

6. Wijziging van deze Dienstvoorwaarden

Jobrapido behoudt zich het recht om deze Dienstvoorwaarden op ieder moment aan te passen, door de Gebruiker door middel van publicatie op de Website hierop te attenderen.

De Gebruiker die de Dienst na publicatie van deze veranderingen blijft gebruiken, aanvaardt de nieuwe voorwaarden zonder voorbehoud.

7. Definities.

Vacature
Advertentie van een openstaande betrekking, toegankelijk via de website, die rechtstreeks op Jobrapido gepubliceerd of automatisch via websites van derden verkregen wordt, waarvan Jobrapido een uittreksel publiceert.

Adverteerder
De rechtspersoon die via de website van Jobrapido Vacatures publiceert.

Dienst
De dienst van koppeling en indexering van Vacatures, de publicatie van Vacatures, weergave op de Website en in voorkomende gevallen door Jobrapido aangeboden mededeling via e-mail.

Dienstvoorwaarden of Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden voor de dienst.

Persoonsgegevens
Alle informatie betreffende de natuurlijke personen die worden of kunnen worden geïdentificeerd, zelfs indirect, door verwijzing naar andere informatie, waaronder een persoonlijk identificatienummer.

Betrokkene
Iedere natuurlijke persoon die het onderwerp van de Persoonsgegevens is.

Website of Site
Jobrapido, een zoekmachine voor vacatures die opereert door middel van lokalisaties in verschillende landen van de wereld, die geïdentificeerd wordt door de website jobrapido.com.

Verantwoordelijke voor de verwerking
Elke natuurlijke of rechtspersoon, openbaar bestuur, corporatie, vereniging of andere entiteit die bevoegd is, ook samen met een andere verantwoordelijke voor de verwerking, tot het vaststellen van doelen en methoden van de verwerking van persoonsgegevens en de betreffende middelen hiervoor, met inbegrip van beveiligingskwesties, met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Website.

Gebruiker
De natuurlijk persoon die door de Website aangeboden producten en diensten gebruikt.